You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

ITEMS

CHUYÊN MỤC

Introduction
Component list
Agricultural techniques
Typical farmer
CIGs and CGs
Training and Guideline
Question and Responses

LINKED WEBSITE

LIÊN KẾT WEBSITE


 

NECESSARY INFORMATION

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Gold rate

Type Buy Sell
SBJ

Exchange

  Foreign currency rate
    USD
    GBP
    HKD
    CHF
    JPY
    AUD
    CAD
    SGD
    EUR
    NZD
    Bat ThaiLand

ONLINE SUPPORTING

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Phòng Nghiệp vụ chiến lược-PCU
Tel:059.3758199 - 0974247147

ACCESS STATISTIC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Visits: PHP Pages Web Counter
People online: PHP Pages Web Counter

 

Thông báo về việc cung cấp thông tin Website dự án TNSP Gia Lai

Ngày đăng bài: 5/14/2013
Để Website Dự án TNSP Gia Lai sinh động giàu thông tin, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan thực hiện nội dung quy định tại  Khoản 3, Điều 9, Quy chế quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai như sau: Mỗi phòng chuyên môn, đơn vị liên quan phải đảm bảo định mức cung cấp thông tin cho Website thường xuyên với số lượng bài viết tối thiểu 01 tin bài trong 01 tháng ngoài những bài viết theo tin tức, sự kiện.
Nguồn gợi ý thông tin: 02 Đơn vị chủ trì hợp phần, DASU 05 huyện và Ban phát triển 26 xã dự án khai thác và cung cấp thông tin tập trung vào một số vấn đề như: mô hình thành công cần nhân rộng, gương sản xuất giỏi tại địa phương; một thực tế tồn tại lâu ngày tại địa phương chưa được giải quyết; một quyết định có tính chất thay đổi cục diện của một cơ sở sản xuất kinh doanh, thôn làng, trường học, đường xá, cầu cống…; ý tưởng mới lạ, có tính chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh của một cá nhân hay tổ chức…
Các phòng chuyên môn thuộc Ban điều phối dự án tỉnh: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động từ các tỉnh có dự án do IFAD tài trợ.
Nội dung tin bài Tin bài: đảm bảo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 của Quy chế quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử dự án hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai, có nội dung đúng thực tế, đúng nhân vật và có ảnh kèm theo (nếu có). Tin bài được gửi về Ban quản trị Website dự án theo địa chỉ email: bqttnspgl@gmail.com.
Đây là một trong những nội dung xem xét thi đua khen thưởng hàng năm cho từng đơn vị. Do vậy đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
                                                                                                                                          (Đã ký)
                                           
                                                                                                                                              Lê Tiến Anh

TOP NEWS

THÔNG BÁO

VIDEO

VIDEO HOẠT ĐỘNG

COFFEE RATE

TỶ GIÁ CÀ PHÊ 

POLL

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò việc bố trí nguồn lực năm 2012 Theo bạn, việc bố trí nguồn lực năm 2012 nên ưu tiên như thế nào? The poll is closed.
Nên ưu tiên xã điểm trước, để rõ mô hình và phù hợp khả năng nguồn lực...
 
Một số nội dung quan trọng, cấp thiết như: phát triển sản xuất, môi trường, giáo dục, y tế...
 
Các xã khó khăn
 
Ý kiến khác.
 

 

AGRICULTURE, FARMERS AND RURAL SUPPORT PROJECT COODINATION UNIT IN GIA LAI PROVINCE
Address: 02 Hoang Hoa Tham street, Pleiku City, Gia Lai province- ĐT: 059.3500149 - Email: ifadgialai@gmail.com
Mr Le Tien Anh - Deputy project Director
Publication permit No: /GP-TTĐT ngày //2013 granted by Departerment of Management of Radio, television elechonic infomation depends on Ministry of Information and Communications.