HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH THÀNH CÔNG

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH THÀNH CÔNG

     Sáng ngày 29/12/2016 Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá các mô hình nhóm chung sở thích thành công trong thời gian qua. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố… 

     Từ năm 2013 đến nay Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) triển khai thực hiện một số hợp phần của Dự án như: Tăng cường năng lực chiến lược Tam Nông; phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo và hợp phần xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cấp xã có sự tham gia theo định hướng thị trường.
IMG_5876.JPG
 
     Đến nay, các hợp phần của Dự án mà Hội Nông dân thực hiện đã phát huy hiệu quả rất lớn như: các dịch vụ khuyến nông và nghiên cứu kỹ thuật nhằm phát triển chuỗi giá trị. Thu hút người nghèo tham gia vào chuỗi giá trị… Đặc biệt, hỗ trợ các nhóm chung sở thích phát huy hiệu quả từ cách làm mới của Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh.
     Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các nhóm chung sở thích của Dự án nhằm phát triển sản xuất, tăng thu nhập, hạn chế vay nợ tư thương hướng tới phát triển mô hình tổ sản xuất…

Back to News